Fremtidens havn

Trendene for havnevirksomhetene i Norge, men også innenfor havnelogistikken globalt, er tydelige. Den preges av store endringer og omstillinger som krever profesjonalisering, fleksibilitet og rask håndtering.

Mange av havnenes leverandører er allerede i ferd med å ta store endringssteg for å gå fra å være rene olje- og gass-service selskaper til å bli energiservice selskaper som også leverer og utvikler til fornybarsatsingene i Lister regionen, nasjonalt og internasjonalt. Det er særlig et betydelig arealbehov og krav om å håndtere større konstruksjoner. For eksempel innenfor havvind satsingen, hvor behovet for areal vil være prekært med tanke på installasjon, mellomlagring, vedlikehold osv.

Av strategiplanen fremgår det i avsnittet om «samfunnsoppdrag» blant annet at Listerhavnene IKS skal:

Som «overordnet mål» fremgår det av strategiplanen blant annet å være:

  • Profesjonell og kundefokusert
  • Verdensledende og tilretteleggende

Satsingsområder

Havvind

2000 havvindmøller er planlagt å bygges på norsk sokkel. Ambisjonene er å bygge ut for 30 gigawatt innen 2040. Mange av møllene skal plasseres i Listerområdet. Dermed åpner det seg et gigantisk marked for regionens bedrifter. Listerhavnene vil bidra med å tilrettelegge for at Agder kan ta en ledende posisjon innen havvind.

Listerhavnene har store muligheter til å ha en nøkkelrolle utviklingen av havvind. Satsingen på havvind krever store arealer til mellomlagring, for sammenstilling og klargjøring for installasjon. Det innebærer betydelig behov for store kaier, spesielt i installasjonsfasen, slik at det kan tas imot installasjonsfartøy. Operasjons- og vedlikeholdsbaser for havvind er best lokalisert ved havn og med direkte tilgang til kai.

Blå næring

Begge eierkommunene, Farsund og Lyngdal, har oppdrettsanlegg for laks i sjø. Begge operert av Korshavn Havbruk AS. Listerhavnene IKS har hatt en god dialog med selskapet i 2022 og bistår i arbeidet med hensyn på en eventuell utvidelse av dagens lokasjoner for økt produksjon i fremtiden.

Det pågår omfattende forskning, utprøving og produksjon av fisk/marine arter på Hausvik industriområde. Og her er veksten og vekstpotensialet betydelig fremover. Det er planlagt landbasert fiskeoppdrett i Lundevågen og på flyplassen i Farsund.

Vi har også hatt god aktivitet på fiskeoppdrettet på Lista. Her drives det også med forsøk på nye måter å oppbevare sjømat fra fangst til bord.

Totalt er det i overkant av 30 fiskefartøyer som leier kaiplass av selskapet.