Tjenester

Havnevirksomhetene i Norge og globalt opplever tydelige trender som innebærer betydelige endringer og omstillinger. Disse trendene krever en profesjonalisert tilnærming, fleksibilitet og effektiv håndtering av havnelogistikken.

Innenfor havnevirksomheten er det en økende etterspørsel etter tjenester knyttet til eiendom og skipsopplag. Profesjonell eiendomsforvaltning er avgjørende for å sikre optimal utnyttelse av havneområdene og fasilitetene. Dette inkluderer planlegging og utvikling av infrastruktur, leieavtaler og driftsvedlikehold av eiendommer og lagerbygninger i havneområdene.

Skipsopplagstjenester spiller også en viktig rolle i havnevirksomheten. Dette omfatter trygg og effektiv opplags- og vedlikeholdshåndtering av skip i perioder hvor de ikke er i aktiv bruk. Havner som tilbyr skipsopplagstjenester sørger for at skipene oppbevares på en sikker måte, utfører nødvendig vedlikehold og er klare for bruk når behovet oppstår.

For å møte trendene i havnevirksomheten og imøtekomme behovene til profesjonalisering, fleksibilitet og rask håndtering, er det viktig at havneoperatører kontinuerlig tilpasser seg og tilbyr effektive og pålitelige tjenester. Dette vil bidra til å sikre en optimal og fremtidsrettet havnevirksomhet som møter de stadig skiftende behovene til maritime næringer og logistikken generelt.

Eiendom – ledige lokaler og arealer

Listerhavnene IKS disponerer flere eiendommer i eierkommunene, både næringsareal og bygninger. En sentral del av Listerhavnene IKS sin oppgave er å forvalte eiendommer. Havnekapitalen som forvaltes av Listerhavnene IKS, på vegne av eierkommunene, bestå blant annet av arealer, bygninger og havneanlegg. Disse eiendommene skal videreutvikles til det beste for selskapet, eierne og brukerne, og skal utvikles bl.a for å bedre sjøtransportens vilkår.

Utleie av fast eiendom står for en stor del av selskapets inntekter. Kontakt Listerhavnene IKS sin administrasjon for ledige lokaler og arealer.

Skipsopplag

Skipsopplag er en betegnelse på større fartøy som i en lengre periode ligger, med redusert bemanning eller uvirksomt, uten last eller oppdrag. Listerhavnene tilbyr opplagsplasser med hovedsakelig god strømforsyning,  gode fortøyningsmuligheter og andre tilrettelagte forhold og fasiliteter for skip. Listerhavnene har i senere år vært verdens største havn for opplag av seismikkbåter.

Våre opplagsplasser

Lundevågen, Farsund / Listerhavnene

Lundevågen

Holmsundet, Lyngdal / Listerhavnene

Holmsundet

Bugdøy, Farsund

Bugdøy