Forvaltning

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid i sjøen?

Listerhavnene IKS behandler søknader om tiltak i sjø i henhold til havne- og farvannsloven. Dette gjelder tiltak som skal utføres i kommunene Lyngdal og Farsund.

Bryggen i Farsund

Hvilke tiltak er søknadspliktig

Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet, krever tillatelse fra myndighetene. Dette gjelder også tiltak på land hvis disse påvirker sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet.

Eksempler på tiltak som er søknadspliktige hos Listerhavnene IKS:

  • Bygging av kai, brygge eller molo
  • Graving, mudring og utfylling
  • Bygging av broer
  • Legging av ledninger og rør i sjøen
  • Etablering av luftspenn
  • Andre tiltak som kan hindre eller vanskeliggjøre annen bruk eller viktig ferdsel. Dette kan være arrangementer i strangsonen, for eksempel regatta eller båtrace.

Dersom du er i tvil om hva som er søknadspliktig, anbefaler vi deg å kontakte oss.

Kommunens ansvarsområde etter havne- og farvannsloven er hele sjøområdet ut til 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen.

Hvis tiltaket er i forvaltningssonen til hovedleder og bileder, er det Kystverket som er myndighet.

Kontaktinfo Kystverket:

Sentralbord 07847
E-post post@kystverket.no
Postboks 1502, 6025 Ålesund

Merk: De fleste tiltakene som er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven er også søknadspliktige etter plan- og bygningsloven og må behandles i en egen byggesak hos kommunen det gjelder.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å sette seg inn i hvilke lover og regler som vil være gjeldende for tiltaket.

Slik søker du om tillatelse

Benytt gjerne vårt søknadsskjema, som du kan laste ned her. Skjema og vedlegg sender du på e-post til post@listerhavnene.no, eller til Listerhavnene IKS, Postboks 100, 4552 Farsund.

Hva skal søknaden inneholde?

Søknaden må inneholde ferdig utfylt søknadsskjema og situasjonskart som viser det planlagte tiltaket. Du må også legge ved dokumentasjon som viser at tiltaket ikke er i strid med kommunens vedtatte arealplaner.

Du bør derfor først kontakte kommunen som vil vurdere tiltaket i henhold til planen. Det er tilstrekkelig å legge ved skriftlig kommunikasjon som brev eller e-postkorrespondanse. Dersom tiltaket er i strid med arealplanen, må du legge ved dispensasjonsvedtak.

Saksbehandlingstid og gebyr

Ordinær saksbehandlingstid er fire uker. For å behandle en søknad kreves det søknadsskjema, kartutsnitt og bekreftelse fra kommunens plan- og bygningsavdeling på at tiltaket er i samsvar med plan.

For behandling av søknader etter havne- og farvannslovens bestemmelser kreves saksbehandlingsgebyr. Gebyret avhenger av tiltaksklasse, basert på tiltakets kompleksitet og omfang. Mer informasjon og gebyrsatser finner du i vår prisliste.